herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

08 lis 2022
Aktualności

Ogłoszenie o naborze osób niepełnosprawnych w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

Rozpoczął się nabór osób niepełnosprawnych w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

2. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

3. W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 3. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina/powiat lub inny podmiot, któremu gmina/powiat zleciła realizację Programu, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 1 lub 2.​

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także

1) zaświadczenie o niekaralności;

2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Poniżej wszystkie dokumenty dotyczące programu.

Ogłoszenie o naborze osób niepełnosprawnych w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 2023

 

KARTA ZGLOSZENIA DO PROGRAMU 2023

KARTA ZAKRESU CZYNNOSCI 2023

Oświadczenie o przygotowaniu asystenta do świadczenia usług AOON

Imie i Nazwisko rodzica dziecka niepelnosprawnego miejscowosc i data

Oswiadczenie_o_niefigurowaniu_w-bazie_danych_Rejestru_Sprawcow_Przestepstw_na_Tle_Seksualnym

Oświadczenie Uczestnik o braku pokrewieństwa

KARTA PRZEBIEGU POJAZDU 2023

EWIDENCJA BILETOW 2023

Informacja RODO w ramach programu asystent osoby niepełnosprawnej edycja 2023 pdf

Kartę zgłoszeniową należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2022 r. do godz. 13.00

Sposób składania dokumentów:

 • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Św. Floriana 10, Stare Czarnowo,
 • listownie na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo
 • drogą mailową na adres e-mail: gops_stareczarnowo@wp.pl

czytaj więcej

07 paź 2022
Aktualności

Bawiliśmy się na trzeźwo

 

Bawiliśmy się na trzeźwo

 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w imprezie zorganizowanej w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na rodzinę” pn. „Bawimy się na trzeźwo” zorganizowanej w Kołbaczu 17 września br. Pomimo niesprzyjającej aury mieszkańcy naszej gminy (i nie tylko) spędzili z nami popołudnie i wieczór korzystając  z przygotowanych atrakcji.

czytaj więcej

09 wrz 2022
Aktualności

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do wspólnej zabawy, która odbędzie się w sobotę, 17 września o godzinie 14:00 w Kołbaczu.

 

zaproszenie na imprezę

czytaj więcej

07 wrz 2022
Aktualności

KONKURS PLASTYCZNY

 KONKURS PLASTYCZNY

,,Szczęśliwa rodzina bez uzależnień’’

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie ogłasza konkurs plastyczny skierowany do mieszkańców Gminy Stare Czarnowo, prowadzony od  07 - 16 września 2022.

Prace na powyższy konkurs prosimy składać do dnia 16 września 2022 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie do godz. 7.30 do 15.30 lub w sekretariacie Zespołu  Szkół w Kołbaczu od godz.8.00 do 15.00.

 

 

W załączeniu:

 1. Regulamin konkursu
 2. Metryczka
 3. Klauzula

czytaj więcej

 • BIP
 • Facebook
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Niebieska Linia