herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

logo firm

Gmina Stare Czarnowo reprezentowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.

Równe szanse w Gminie Stare Czarnowo

 

Cel główny projektu:

 

Celem głównym realizowanego Projektu jest, w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r., wzrost integracji społecznej 15 osób prowadzący do zdobycia trwałego zatrudnienia przez 3 osoby, spośród 30 klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie objętych wsparciem projektu, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w tym osoby bezrobotne, które korzystają z pomocy społecznej lub bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tzw. oddalone od rynku pracy oraz osoby
z niepełnosprawnościami.

 

Cel główny zostanie osiągnięty przy pomocy celu szczegółowego:

 1. podniesienie kompetencji społecznych u 15 Uczestników Projektu (50% z 30 Uczestników Projektu objętych wsparciem);
 2. zdobycie zatrudnienia przez min. 3 Uczestników Projektu (22% spośród 10 Uczestników Projektu objętych instrumentami aktywnej integracji o charakterze zawodowym).

 

 

Do kogo skierowany jest projekt?

 

Projekt skierowany jest do 30 mieszkańców Gminy Stare Czarnowo, będących w wieku aktywności zawodowej, należących do jednej z poniższych grup:

 

 • osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy z określonym III profilem pomocy;
 • osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy z określonym I lub II profilem pomocy zagrożone wykluczeniem społecznym z tytułu dodatkowej innej przesłanki (bezrobocie nie może być jedynym powodem udzielania pomocy społecznej);
 • osoby z niepełnosprawnością;
 • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z innego, niż powyżej tytułu tj. korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (tj. spełniające przynajmniej jedną przesłankę wymienioną w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Z jakich form wsparcia można skorzystać?

 

 • wsparcie pracownika socjalnego przez cały okres udziału w projekcie;
 • wsparcia asystenta rodziny przez cały okres udziału w projekcie;
 • dopasowany indywidualnie zestaw instrumentów aktywnej integracji, m.in.:
 • terapia psychologiczna, rodzinna lub psychospołeczna;
 • doradztwo specjalistyczne;
 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych;
 • wyjazdy socjoterapeutyczne;
 • szkolenia / warsztaty podnoszące kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe;
 • aktywizacja zawodowa poprzez udział w zajęciach KIS, CIS lub WTZ.

 

Działania te mogą zostać uzupełnione wsparciem w postaci: opieki nad osobami zależnymi, finansowania kosztów dojazdu i wyżywienia w trakcie udziału w projekcie, badań lekarskich, ubezpieczenia.

 

 

Planowane efekty:

 

 • zwiększenie integracji społecznej u minimum 50% Uczestników Projektu;
 • zwiększenie kompetencji społecznych u minimum 50% Uczestników Projektu;
 • nabycie / zwiększenie kwalifikacji zawodowych u minimum 10% Uczestników Projektu;
 • poszukiwanie pracy po opuszczeniu projektu przez minimum 10% Uczestników Projektu;
 • zdobycie zatrudnienia przez min. 3 Uczestników Projektu (22% spośród 10 osób objętych instrumentami aktywnej integracji o charakterze zawodowym).

 


Realizacja projektu Równe szanse w Gminie Stare Czarnowo wpłynie w sposób trwały na zmianę postaw życiowych uczestników, pozwoli wypracować nowe sposoby rozwiązywania problemów, funkcjonowania w rodzinie i środowisku oraz przełamywania stereotypowych modeli zachowania.

 

Wartość projektu: 438 750,00 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 372 750,00 zł
Wkład własny Gminy: 66 000,00 zł

 

 • BIP
 • Facebook
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Niebieska Linia