herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

Nabór zgłoszeń w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Nabór zgłoszeń w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” będzie realizowany w dwóch formach:

 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. ośrodku wsparcia,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,
 5. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc;

 

 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
 1. ośrodku wsparcia,
 2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały przez gminę lub powiat,
 5. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.

Kartę zgłoszeniową należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2022 r. do godz. 13.00

Sposób składania dokumentów:

 • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Św. Floriana 10, Stare Czarnowo,
 • listownie na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo
 • drogą mailową na adres e-mail: gops_stareczarnowo@wp.pl

 

Dokumenty do pobrania:
Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/PROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA-18-10-1666774100.docx

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/ZALACZNIK-NR-6-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774148.docx

Karta zgłoszeniowa:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/ZALACZNIK-NR-7-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774151.docx

Klauzula informacyjna RODO w ramach programu opieka wytchnieniowa edycja 2023.pdf

 

czytaj więcej

Informacja „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

opieka wytchnieniowa
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

 

Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie informuje, że został ogłoszony Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów od codziennych obowiązków wiążących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną oraz zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program „Opieka wytchnieniowa” będzie realizowany w ramach pobytu dziennego w

miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Kto może sprawować usługi opieki wytchnieniowej?

 1. Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, lub innym, zapewniającym realizacje usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej;
 2. Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej, przypadających na jedną osobę
z niepełnosprawnością wynosi nie więcej niż:

240 godzin rocznie dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego, oraz 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Gmina Stare Czarnowo uzyskała wsparcie na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ilości 510 godzin w skali roku.
Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie Karty zgłoszenia do programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do dnia 11.04.2023 roku. Kartę zgłoszenia można pobrać z załącznika.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników do wniosku należy dołączyć Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny FIM (stanowiącej załącznik 7 do Programu).

Sposób składania dokumentów:

 • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Św. Floriana 10, Stare Czarnowo,
 • listownie na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo
 • drogą mailową na adres e-mail: gops_stareczarnowo@wp.pl


TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA UPŁYWA 31.12.2023 ROKU.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie w godzinach 7.30 – 15.30 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.04.2023 r. osobiście lub telefonicznie – 91 485 70 56 lub 91 3124 141.

 

Karta zgłoszeniowa:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/ZALACZNIK-NR-7-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774151.docx

Klauzula informacyjna RODO w ramach programu opieka wytchnieniowa edycja 2023.pdf

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/ZALACZNIK-NR-6-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774148.docx

czytaj więcej

 • BIP
 • Facebook
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Niebieska Linia