herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

28 maj 2018
Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

loga firm

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej jako PZP.

Usługi społeczne na organizację wyjazdu integracyjno – edukacyjnego
dla Uczestników projektu pn. Równe szanse w Gminie Stare Czarnowo

 

Ogłoszenie - usługi społeczne na organizację wyjazdu integracyjno-edukacyjnego.PDF

/Ogłoszenie o zamówieniu.PDF

Załaczniki:

1. Załącznik nr 1-formularz ofery.doc

2. /Załącznik nr 2 - wzór umowy.pdf

 

czytaj więcej

04 maj 2018
Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

loga firm

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej

Projekt pn. Równe szanse w Gminie Stare Czarnowo

Nr Projektu RPZP.07.01.00-32-K724/17

 

Stare Czarnowo, dnia 04 maja 2018 r.

Znak sprawy: GOPS.3101/2/2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej jako PZP.

Usługi psychologiczne polegające na opracowaniu
Indywidualnych Ścieżek Reintegracji
dla 30 Uczestników Projektu

 

 1. Zamawiający:

Gmina Stare Czarnowo

ul. Św. Floriana 10

74-106 Stare Czarnowo

reprezentowana przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Św. Floriana 10

74-106 Stare Czarnowo

tel./fax 91 312 41 41

e-mail: gops_stareczarnowo@wp.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.).

Pozostałych postanowień PZP w niniejszym postępowaniu nie stosuje się.

 

 1. Nazwa zamówienia:

Świadczenie usług psychologa polegających na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 30 Uczestników Projektu pn. Równe szanse w Gminie Stare Czarnowo.

 1. Zakres i wielkość zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologa polegających na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 30 Uczestników Projektu – osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które korzystają z pomocy społecznej lub bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia
  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tzw. oddalone od rynku pracy oraz osoby z niepełnosprawnościami.
 2. Usługa będzie realizowana w ramach projektu pn. Równe szanse w Gminie Stare Czarnowo współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
  2014-2020 (dalej: RPO WZ 2014-2020).
 3. Usługa winna być świadczona, zgodnie z założeniami programowymi dla Osi Priorytetowej VII Włączenie Społeczne oraz z Wytycznymi RPO WZ 2014-2020.
 4. Zakres usługi:
 1. stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla każdego Uczestnika Projektu;
 2. przeprowadzenie diagnozy psychologicznej, rozmowy wspierającej / ew. modyfikacja planu oraz stworzenie opinii dla każdego Uczestnika Projektu w następujących jego etapach realizacji:
 1. rozpoczęcie udziału w projekcie (diagnoza psychologiczna + ankieta ex-ante badająca poziom kompetencji społecznych + we współpracy z pracownikiem socjalnym stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji);
 2. w trakcie udziału w projekcie (rozmowa wspierająca + ewentualna modyfikacja Indywidualnej Ścieżki Reintegracji);
 3. po zakończeniu ścieżki wsparcia w projekcie (wystawienie opinii + ankieta ex post badająca wzrost poziomu kompetencji społecznych + ankieta ewaluacyjna badająca poziom satysfakcji z udzielonego wsparcia);

3) współpraca z pracownikiem socjalnym w obszarze monitorowania postępów każdego Uczestnika Projektu;

4) przy tworzeniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji należy uwzględnić w szczególności następujące obszary:

 1. rodzaj niepełnosprawności (dotyczy wyłącznie Uczestników z niepełnosprawnością);
 2. diagnozę sytuacji osobistej w obszarze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym
  i zawodowym;
 3. szczególne problemy i bariery udziału w projekcie;
 4. zasoby i potencjał;
 5. predyspozycje;
 6. potrzeby;
 7. stan zdrowia.

5) wymiar czasu pracy:

 1. liczba uczestników: 30
 2. 3 godziny zegarowe na Uczestnika Projektu;
 3. łącznie: 90 godzin zegarowych realizacji usługi;
 4. szczegółowy harmonogram realizacji usługi zostanie ustalony z Wykonawcą po wyborze oferty.
 1. Miejsce realizacji: Gmina Stare Czarnowo.
 2. Usługa może być świadczona od poniedziałku do soboty w godzinach od 08:00 do 17:00.
 3. Kod CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.
 4. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2019 r.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie:

 1. cena 60%,
 2. doświadczenie zawodowe psychologa w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym 40%.

 

Szczegółowy opis kryteriów oceny zawiera załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

 1. Termin i miejsce składania oferty:
 1. Ofertę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie, adres:
  74-106 Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, pokój Nr 3 w terminie do dnia
  14 maja 2018 r. do godziny 10:00.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie
  w dniu 14 maja 2018 r. o godzinie 10:30 w pokoju nr 3
 3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania zamieszczając informację na stronie internetowej.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta winna być opatrzona pieczątką firmową, podpisem Wykonawcy, powinna zawierać datę sporządzenia i nazwę postępowania. Zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 1.
 3. Z Wykonawcą, którego oferta spełni wszystkie wymogi wskazane w ogłoszeniu zostanie zawarta umowa.
 4. Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego: Elżbieta Adrabińska e-mail: kierownik_ops@wp.pl

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Elżbieta Adrabińska

/Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.pdf

/Załącznik nr2 Wykaz osób.pdf

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu.pdf

czytaj więcej

04 maj 2018
Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

loga firm sponsorów

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej

Projekt pn. Równe szanse w Gminie Stare Czarnowo

Nr Projektu RPZP.07.01.00-32-K724/17

 

Stare Czarnowo, dnia 04 maja 2018 r.

Znak sprawy: GOPS.3101/2/2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej jako PZP.

Usługi psychologiczne polegające na opracowaniu
Indywidualnych Ścieżek Reintegracji
dla 30 Uczestników Projektu

 

 1. Zamawiający:

Gmina Stare Czarnowo

ul. Św. Floriana 10

74-106 Stare Czarnowo

reprezentowana przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Św. Floriana 10

74-106 Stare Czarnowo

tel./fax 91 312 41 41

e-mail: gops_stareczarnowo@wp.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.).

Pozostałych postanowień PZP w niniejszym postępowaniu nie stosuje się.

 

 1. Nazwa zamówienia:

Świadczenie usług psychologa polegających na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 30 Uczestników Projektu pn. Równe szanse w Gminie Stare Czarnowo.

 1. Zakres i wielkość zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologa polegających na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 30 Uczestników Projektu – osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które korzystają z pomocy społecznej lub bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia
  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tzw. oddalone od rynku pracy oraz osoby z niepełnosprawnościami.
 2. Usługa będzie realizowana w ramach projektu pn. Równe szanse w Gminie Stare Czarnowo współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
  2014-2020 (dalej: RPO WZ 2014-2020).
 3. Usługa winna być świadczona, zgodnie z założeniami programowymi dla Osi Priorytetowej VII Włączenie Społeczne oraz z Wytycznymi RPO WZ 2014-2020.
 4. Zakres usługi:
 1. stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla każdego Uczestnika Projektu;
 2. przeprowadzenie diagnozy psychologicznej, rozmowy wspierającej / ew. modyfikacja planu oraz stworzenie opinii dla każdego Uczestnika Projektu w następujących jego etapach realizacji:
 1. rozpoczęcie udziału w projekcie (diagnoza psychologiczna + ankieta ex-ante badająca poziom kompetencji społecznych + we współpracy z pracownikiem socjalnym stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji);
 2. w trakcie udziału w projekcie (rozmowa wspierająca + ewentualna modyfikacja Indywidualnej Ścieżki Reintegracji);
 3. po zakończeniu ścieżki wsparcia w projekcie (wystawienie opinii + ankieta ex post badająca wzrost poziomu kompetencji społecznych + ankieta ewaluacyjna badająca poziom satysfakcji z udzielonego wsparcia);

3) współpraca z pracownikiem socjalnym w obszarze monitorowania postępów każdego Uczestnika Projektu;

4) przy tworzeniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji należy uwzględnić w szczególności następujące obszary:

 1. rodzaj niepełnosprawności (dotyczy wyłącznie Uczestników z niepełnosprawnością);
 2. diagnozę sytuacji osobistej w obszarze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym
  i zawodowym;
 3. szczególne problemy i bariery udziału w projekcie;
 4. zasoby i potencjał;
 5. predyspozycje;
 6. potrzeby;
 7. stan zdrowia.

5) wymiar czasu pracy:

 1. liczba uczestników: 30
 2. 3 godziny zegarowe na Uczestnika Projektu;
 3. łącznie: 90 godzin zegarowych realizacji usługi;
 4. szczegółowy harmonogram realizacji usługi zostanie ustalony z Wykonawcą po wyborze oferty.
 1. Miejsce realizacji: Gmina Stare Czarnowo.
 2. Usługa może być świadczona od poniedziałku do soboty w godzinach od 08:00 do 17:00.
 3. Kod CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.
 4. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2019 r.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie:

 1. cena 60%,
 2. doświadczenie zawodowe psychologa w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym 40%.

 

Szczegółowy opis kryteriów oceny zawiera załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

 1. Termin i miejsce składania oferty:
 1. Ofertę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie, adres:
  74-106 Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, pokój Nr 3 w terminie do dnia
  14 maja 2018 r. do godziny 10:00.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie
  w dniu 14 maja 2018 r. o godzinie 10:30 w pokoju nr 3
 3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania zamieszczając informację na stronie internetowej.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta winna być opatrzona pieczątką firmową, podpisem Wykonawcy, powinna zawierać datę sporządzenia i nazwę postępowania. Zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 1.
 3. Z Wykonawcą, którego oferta spełni wszystkie wymogi wskazane w ogłoszeniu zostanie zawarta umowa.
 4. Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego: Elżbieta Adrabińska e-mail: kierownik_ops@wp.pl

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Elżbieta Adrabińska

Zał.nr 1 Formularz ofertowy.pdf

Zał nr 2 Wykaz osób.pdf

/Zał. nr3 Opis przedmiotu.pdf

czytaj więcej

 • BIP
 • Facebook
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Niebieska Linia