herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

W związku z wejściem w życie w dniu 16 czerwca 2014 roku UCHWAŁY NR 85 RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie informuje:

Karta Dużej Rodziny

 1. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
 2. Karta Dużej Rodziny przysługuje, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej:
  • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu.
 4. Karta Dużej Rodziny jest wydawana bezpłatnie.
 5. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można otrzymać w:
  • Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie, ul. Św. Floriana 10,
  • lub pobrać ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie http://www.stareczarnowo.opsinfo.pl/karta_duzej_rodziny,
 6. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej, członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie oraz odebranie Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanej we wniosku.
 7. Członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów dokumentów w szczególności:
  • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica– dokument potwierdzający tożsamość,
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 8. Wypełniony wniosek należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie, ul. Św. Floriana 10, w godz.: Poniedziałek: 7:30-15.30, Wtorek--Piątek.:15-15:15.
 9. Informacje o przysługujących uprawnieniach można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/

Informacje można uzyskać pod numerem telefonów: (91) 312-41-41
Elżbieta Adrabińska 504-045-088
Anna Woźniakowska 505-011-221
Brygida Bazylewicz 505-011-237
Ewa Jarosz-Latosińska 505-011-286

 • BIP
 • Facebook
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Niebieska Linia