herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

plakat

Informacja
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 

Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie informuje, że został ogłoszony Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

a) wykonywaniu przez uczestnika  Programu czynności dnia codziennego,
b) załatwianiu przez uczestnika Programu spraw urzędowych,
c) korzystaniu przez uczestnika Programu z dóbr kultury tj. teatr, muzeum, kino itd.,
d) zaprowadzaniu i odebraniu dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki  

  oświatowej,

e) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem  Programu w wybrane przez uczestnika

  miejsca,

f) inna pomoc w funkcjonowaniu w życiu społecznym wskazana przez uczestnika Programu.

Kto może być objęty działaniami Programu?

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji                    i edukacji;
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym albo o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej               i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm).

Dodatkowo osoba niepełnosprawna, nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych. Zgodnie z wytycznymi Programu, osoba niepełnosprawna może samodzielnie dokonać wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

 • Kto może zostać asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej?
 1. Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
 3. Osoby wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.
 4. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina.
 5. W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:
  1. zaświadczenie o niekaralności;
  2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
  3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 Limit godzin usług asystencji osobistej, przypadających na jedną osobę
z niepełnosprawnością wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 360 godzin rocznie dla:
 1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
  ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Gmina Stare Czarnowo uzyskała wsparcie na świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ilości 1008 godzin w skali roku.

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie Karty zgłoszenia do programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do dnia 11.04.2023 roku. Kartę zgłoszenia można pobrać z załącznika.

Sposób składania dokumentów:

 • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Św. Floriana 10, Stare Czarnowo,
 • listownie na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo
 • drogą mailową na adres e-mail: gops_stareczarnowo@wp.pl


TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROGRAMU ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UPŁYWA 31.12.2023 ROKU.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie w godzinach 7.30 – 15.30 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.04.2023 r. osobiście lub telefonicznie – 91 485 70 56 lub 91 3124 141.

KARTA ZGLOSZENIA DO PROGRAMU 2023

Informacja RODO w ramach programu asystent osoby niepełnosprawnej edycja 2023 pdf

 • BIP
 • Facebook
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Niebieska Linia