herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Z dniem 5 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy umożliwiające przyznawanie dodatków mieszkaniowych powiększonych o „dopłatę do czynszu”.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne lokale).

Wymagane jest aby:

 •     spełnione były warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego;
 • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego                         w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, był co najmniej   25 %  niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.;
 • wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem                    14 marca 2020 r.;
 • wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

 

W celu uzyskania dopłaty należy złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy z adnotacją „Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.

Do wniosku, poza dokumentami wymaganymi przy ustalaniu prawa do „zwykłego” dodatku  mieszkaniowego, należy dołączyć:

 • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy;
 • oświadczenie o tym że wnioskodawca najmował lub podnajmowała lokal mieszkalny  przed dniem 14 marca 2020 roku;
 • oświadczenie, że wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
 • dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu (odstępnego) opłacanego właścicielowi lokalu.
 •   

Wnioski o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu można składać do dnia  31 marca 2021 r. 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.) znowelizowana ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11).

 

Dodatkowych informacji udziela GOPS pod numerami telefonów: 91 485 70 58   lub 505 011 190

 

 

 

DODATEK MIESZKANIOWY Z MOCĄ WSTECZ

Informujemy, iż w związku z treścią art. 15 zzzib  oraz 15 zzziba ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1842 ze zm.) za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, dodatek mieszkaniowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r.o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r.poz.2133), może zostać przyznany z mocą wstecz. 

 

Zasady przyznawania dodatku z mocą wsteczną:

 • do wniosku o dodatek mieszkaniowy należy dołączyć klauzulę (do pobrania) ze wskazaniem okresu wstecz, za który ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy,
 • okres przyznania dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 6 miesięcy,
 • dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres otrzymywania dodatku mieszkaniowego przyznanego na podstawie innej wcześniej wydanej decyzji,
 • pozostałe warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego pozostają bez zmian.

 

Dodatkowych informacji udziela GOPS pod numerami telefonów: 91 485 70 58  lub 505 011 190

 

 

Załącznik do pobrania.docx

 

 • BIP
 • Facebook
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Niebieska Linia